ข้อตกลงการใช้บริการ 3MDelivery.com

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.3mdelivery.com ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซด์ www.3mdelivery.com ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มาใช้เว็บไซต์ทุกท่าน ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ที่ได้ทำการกรอกรายละเอียดให้ไว้กับทางเว็บไซต์ ท่านยอมรับและถือว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
  2. บริษัทฯ จะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าว ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้ร้บอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการว่าจ้างหน่วยงานอื่น ให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ หรือกิจกรรมอื่นๆ บริษัทฯ จะทำการกำหนดข้อตกลงกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง
  4. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ
  5. ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ต่อบริษัทฯ และบุคคลอื่น และอันก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
  6. ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมาย หรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาน หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบ หรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

สำหรับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบอยู่ภายในเว็บไซต์ และที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากมีบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง นำไปใช้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือจำหน่าย หรือมีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้โดยมิต้องแจ้งต่อผู้ใช้ บริการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ทุกครั้งที่ แวะชม หรือใช้บริการจากเว็บไซต์

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 199 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2019 3M. All Rights Reserved.