0 2106 8259

"การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T)

AIST2020

1,926.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T)

1,926.00.-

รายละเอียดสินค้า

"การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                            การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม

Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T-WAH-1DayTC)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                           1 วัน (รวมทั้ง การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี & ภาคปฏิบัติ)

เวลาการฝึกอบรม:                                  08:00 – 17:30

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:                    ขั้นต่ำ 10 ท่าน / ไม่เกิน 30 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม:               (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 30) และ (ภาคปฏิบัติ 3 ต่อ 30)

ใบประกาศนียบัตร:                                ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม:                                  

    1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ

  1. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคกลาง จ.นครปฐม
  2. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
  3. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
  4. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
  5. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

คำอธิบาย:

หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และ ข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503 และ รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายไทย

เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีทักษะจากการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในการปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

ทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมและสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

  • ใบรับรองตรวจสุขภาพจากแพทย์
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
  • หนังสือรับรองพนักงานฯ

 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม

Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T-WAH-1DayTC)

Course code: (AIS-T-WAH-1DayTC)

จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand

วิทยากร : นาย สุภกิณห์ แสงชนินทร์

 

กำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น.

ทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

08.40 – 08.50 น.

กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

08.50 – 10.30 น.

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกจากที่สูง

หัวข้อ “กฎหมายและมาตรฐาน”

หัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบ”

หัวข้อ “อันตราย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนที่สูง”

หัวข้อ “การประเมินควบคุม สำหรับ การปฏิบัติงานบนที่สูง”

หัวข้อ “การขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง” (Prevention of Dropped Object)

หัวข้อ “ระบบ ทางเข้าออก/ขึ้นลง สำหรับ การปฏิบัติงานบนที่สูง”

หัวข้อ “ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems)”

10.30 – 10.45 น.

Take a break

10.45 – 12.15 น.

หัวข้อ “ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems)”

หัวข้อ “จุดยึดเกี่ยว, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ระบบการโรยตัว/การอพยพ หลบหนี, ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน”

หัวข้อ “กิจกรรมที่ 1” วิเคราะห์และควบคุมอันตรา (JSA)

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 1” ตรวจสอบอุปกรณ์ยับยั้งการตกก่อนใช้งาน (Pre-use Inspection PFAS)

12.15 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14.30 น.

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 2” สวมใส่และติดตั้งอุปกรณ์ยับยั้งการตกส่วนบุคคล (Fitting PFAS)

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 3” ใช้ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพื้นฐาน (Basic) ในการเคลื่อนที่ ในแนวนอน (Horizontal) และ ในแนวดิ่ง (Vertical) สำหรับปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณ

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 4” ใช้ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ ในแนวดิ่ง (Vertical) สำหรับการปฏิบัติงานบนทเสาส่งสัญญาณ

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 5” ใช้ระบบยืนทำงานมืออิสระ (Work Positioning) และใช้ระบบยับยั้งการตก (FAS) ขณะปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณ พร้อมกิจกรรมกลุ่มทำการส่งอุปกรณ์ขึ้นลงบนที่สูงและติดตั้งอุปกรณ์บนที่สูง โดยใช้หลักการของการขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง (DROP Protection)

14.30 – 14.45 น.

Take a break

14.45 – 16.45 น.

ต่อหัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 5” ใช้ระบบยืนทำงานมืออิสระ (Work Positioning) และใช้ระบบยับยั้งการตก (FAS) ขณะปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณ พร้อมกิจกรรมกลุ่มทำการส่งอุปกรณ์ขึ้นลงบนที่สูงและติดตั้งอุปกรณ์บนที่สูง โดยใช้หลักการของการขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง (DROP Protection)

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 6”

- ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง (As the Casualty)

- ข้อควรปฏิบัติ เมื่อเป็นผู้พบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง (As the First Person on the Scene)

- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื่องต้นและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง      

(Basic Post Rescue Casualty Management)

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 7” ทีมวิทยากรสาธิตวิธีการช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ได้รับอุบัติจากการตกบนเสาส่งสัญญาณ (Demonstrate Tower Rescue)

16.45 – 17:15 น.

การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

17.15 – 17.30 น.

หัวข้อ “บทลงโทษ ของ AIS”

ถาม – ตอบ

 

คะแนนรีวิว "การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber (AIS-T)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2023 3M. All Rights Reserved.