0 2106 8259

การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-SI)
Working at Height for Supervisor/Inspector (WAH-SI)

T201700003

26,750.00

โปรโมชั่น: ซื้อ 2 ฟรี 1

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ
26-27 กรกฎาคม 2561
SUP20180726
08.00 - 16.00 น. 15

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-SI)
Working at Height for Supervisor/Inspector (WAH-SI)

26,750.00.-

รายละเอียดสินค้า

การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-SI)

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:     การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-SI)
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  2 วัน (รวมทั้ง การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี & ภาคปฏิบัติ)
เวลาการฝึกอบรม: 08:30 – 16:30
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:   ขั้นต่ำ 6 ท่าน / ไม่เกิน 12 ท่าน
ราคาการฝึกอบรม: 26,750.00 บาท / ท่าน
ใบประกาศนียบัตร:   ออกโดย 3M-Capital Safety Training Thailand
ระยะเวลาการรับรอง:     ใบประกาศนียบัตรมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการรับรอง
สถานที่ฝึกอบรม:   ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ฝึกอบรมภายในสถานที่ของลูกค้า

   

คำอธิบาย:

หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตก (Inspector Level) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และ ข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503

เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติงานบนที่สูงและการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูงได้อย่างผู้ชำนาญการและมีความปลอดภัย รวมทั้งสามารถประเมินอันตรายและให้ข้อแนะนำการทำงานบนที่สูงแก่ผู้อื่นได้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

นักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมและสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 • ใบรับรองตรวจสุขภาพจากแพทย์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจและอธิบายถึงรายละเอียดในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ตามหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • สามารถแยกแยะถึงความต้องการของ บทบัญญัติ (กฎหมายและมาตรฐาน), หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง การป้องกันการตกจากที่สูง และการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูงได้
 • สามารถบ่งชี้และแยกแยะอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามรถดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามารถประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามารถพัฒนาวิธีการใช้ระบบป้องกันการตกจากที่สูงได้
 • สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูงได้
 • สามารถเลือกใช้, ประยุกต์ และ บำรุงรักษาระบบทางเข้า-ออก ขึ้น-ลง (Access Systems), ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems), ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems), จุดยึด, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับระบบการอพยพ หลบหนี, อุปกรณ์สำหรับ ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน และ วิธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถทำการตรวจสอบ (Pre-Use Inspection) ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ทั้งก่อนใช้งาน และการตรวจโดยละเอียดตามช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูงได้
 • สามารถสวมใส่และใช้งาน ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพื้นฐาน (Basic) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) และ ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีการใช้อุปกรณ์นี้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีการใช้อุปกรณ์นี้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถแสดงวิธีการใช้งานระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลเมื่อต้องทำงานบนที่สูงและสามารถใช้มือทั้งสองข้างได้อย่างอิสระ (Work Positioning)
 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเป็นผู้ตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง

 

 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบเห็นผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาลและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถกำหนดการดำเนินการที่เหมาะสมภายหลังการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง รวมทั้งการเก็บ และการดูแลรักษา
 • สามารถแสดงวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้: อุปกรณ์เชื่อมต่อกับจุดยึด (Anchorage Connectors) ทั้งที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์และโลหะ, ส่วนพยุงร่างกายคือ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness), เชือกนิรภัยชนิดดูดซับแรงกระชาก (Shock Absorbing Lanyard), สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ (Self-Retracting Lifeline), อุปกรณ์หนีภัย, ระบบเชือกช่วยชีวิตในแนวราบ/นอน (Horizontal Lifeline System), ระบบเชือกช่วยชีวิตในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical Lifeline System)
 • สามารถบันทึกผลการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกได้

 

หมายเหตุ: เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย ในหลักสูตรนี้จะรวมถึงรายการดังต่อไปนี้:

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้เข้าการฝึกอบรมทำการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ได้แก่ หมวกเซฟตี้, แว่นเซฟตี้, ชุด และ ถุงมือ
 • จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารเบรค สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การชำระค่าฝึกอบรม (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าฝึกอบรม)

                                                                  *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น

ค่าฝึกอบรม/ท่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น***
25,000.- 1,750 26,750.- 750 26,000.-
***ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

*** ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และของว่างตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

ไม่รวม VAT 7% ค่าที่พัก และค่าเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม
 

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center โทรสาร 0 2683 4965 หรือ email: training@3mdelivery.com
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา อาคารซิลลิคเฮ้าส์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 860-018242-5

 
สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม
กรุณาติดต่อ  คุณวราภรณ์        โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


หมายเหตุ

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุุล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
 2. ขอสงวนสิทธฺิ์ไม่คืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม จันทร์ - ศุกร์   เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม 

คะแนนรีวิว การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-SI)

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 199 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2018 3M. All Rights Reserved.