3M Delivery - 3เอ็ม ดิลิเวอรี่

สินค้าในตะกร้า 0 ชิ้น

ชำระเงิน

Electrical Products

ไฟฟ้า

เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟ (Electrical Tape)

3M 1710 Black 3/4" x 10M FREE Scotch-Brite®
1710 TAPE 3/4 IN X 10 M WHITE
1710 TAPE 3/4 IN X 10 M BLACK
1710 TAPE 3/4 IN X 10 M BLUE
1710 TAPE 3/4 IN X 10 M GREEN
1710 TAPE 3/4 IN X 10 M YELLOW
1710 TAPE 3/4 IN X 10 M RED
SCOTCH® NO. 23 RUBBER SPLICING TAPE, SIZE 3/4 IN X 30 FT
SCOTCH® NO. 23 RUBBER SPLICING TAPE, SIZE 3/4 IN X 6 FT
SCOTCH® NO. 27 GLASS CLOTH TAPE 1/2 IN X 66 FT
SCOTCH® NO. 27 GLASS CLOTH TAPE 3/4 IN X 66 FT
SCOTCH® NO.35, SIZE 3/4 IN X 66 FT (20 M )WHITE