สินค้าในตะกร้า 0 ชิ้น

ชำระเงิน
3M Work at Height

รายละเอียดหลักสูตร สอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่ง โทร 0 2106 8259

3M Work at Height หลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฎิบัติงาน

Stock No: T20170002

ราคา 2,675.00 บาท/ที่นั่ง

วันเวลาจำนวนที่ว่าง
27 พฤษภาคม 2561
Stock No:STF20180527
08.00 - 16.00 น.9 สั่งซื้อ
06 มิถุนายน 2561
Stock No:STF20180606
08.00 - 16.00 น.20 สั่งซื้อ
13 มิถุนายน 2561
Stock No:STF20180613
08.00 - 16.00 น.13 สั่งซื้อ
20 มิถุนายน 2561
Stock No:STF20180620
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
27 มิถุนายน 2561
Stock No:STF20180627
08.00 - 16.00 น.20 สั่งซื้อ

แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขอแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม
"การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมทั่วไป" ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560


รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                                       การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมทั่วไป
ระยะเวลาการฝึกอบรม:                        1 วัน (รวามการฝึกอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
เวลาการฝึกอบรม:                               08:00 – 16:00 (7 ชั่วโมง)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:                 20 ท่าน
ราคาการฝึกอบรม:                               2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใบประกาศนียบัตร:                              ออกโดย 3M-Capital Safety Thailand
ระยะเวลาการรับรอง:                            ใบประกาศนียบัตรมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการรับรอง
สถานที่ฝึกอบรม:                                ศูนย์ฝึกอบรม 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ฝึกอบรมภายในสถานที่ของลูกค้า
 
คำอธิบาย:
หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง (ผู้ได้รับอนุญาตงานบนทีสูง) เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนทีสูงและสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:
ทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพโดยไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:
 • ใบรับรองตรวจสุขภาพจากแพทย์, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจและอธิบายถึงรายละเอียดในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้:
 • สามารถแยกแยะถึงความต้องการของ บทบัญญัติ (กฎหมายและมาตรฐาน), หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูงและการป้องกันการตกจากที่สูง
 • สามารถบ่งชี้และแยกแยะอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามารถประเมินการควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนทีสูงได้
 • สามารถเลือกใช้, ประยุกต์, และ บำรุงรักษา ระบบ ทางเข้าออก ขึ้น/ลง (Access Systems), ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems), ระบบการบับยั้งการตก (Fall Arrest Systems; จุดยึด, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์สำหรับ ระบบการอพยพ หลบหนี, อุปกรณ์สำหรับ ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน และ วิธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถทำการตรวจสอบ (Pre-Use Inspection) ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถสวมใส่และใช้งาน ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพื้นฐาน (Basic) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) และ ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีการใช้อุปกรณ์นี้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเกิดการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบเห็นผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาลและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
หมายเหตุ: เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของ 3เอ็ม ประเทศไทย ในหลักสูตรนี้จะรวมถึงรายการดังต่อไปนี้:
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะที่ผู้เข้าฝึกอบรมทำการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ได้แก่ หมวกเซฟตี้, แว่นเซฟตี้, ชุดอุปกรณ์กันตก และถุงมือ รวมทั้งอาหารกลางวันและอาหารเบรค

กำหนดการฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร: การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (Authorized Person) ในอุตสาหกรรมทั่วไป
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08:00 – 08:30 - ลงทะเบียน
08:30 – 10:15 - กฎหมาย, มาตรฐาน, หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ สำหรับ การปฏิบัติงานบนที่สูงและการป้องกันการตกจากที่สูง
- บ่งชี้และแยกแยะอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
- ประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง
- ประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูง
- เลือกใช้, ประยุกต์, และ บำรุงรักษา ระบบ ทางเข้าออก ขึ้นลง/(Access Systems), ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems), ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems; จุดยึด, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับ ระบบการโรยตัว/อพยพ หลบหนี, อุปกรณ์สำหรับ ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน และวธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
10:15 – 10:30 พัก
10:30 – 12:00 - ทำการตรวจสอบ (Pre-Use Inspection) ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ก่อนใช้งาน
- ทำการสวมใส่และใช้งาน ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS)
- ทำการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพื้นฐาน (Basic) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) และ ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง
- ทำการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหาร
13:00 – 13:30 - ต่อ; เลือกใช้, ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems; จุดยึด, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับ ระบบการโรยตัว/อพยพ หลบหนี, อุปกรณ์สำหรับ ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน และวิธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน) ทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
13:30 – 14:30 - ทำการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง
14:00 – 14:45 พัก
14:45 – 15:45 - ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
- ข้อควรปฏิบัติ เมื่อเป็นผู้พบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
- พื้นฐานการปฐมพยาบาลและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
15:45 – 16:30 - ทดสอบภาคทฤษฎีและประเมินผลการฝึกอบรม
 

การชำระค่าฝึกอบรม (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าฝึกอบรม)

                                                                  *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น

ค่าฝึกอบรม/ท่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น***
2,500.- 175.00 2,675.- 75 2,600.-
***ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

*** ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และของว่างตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

ไม่รวม VAT 7% ค่าที่พัก และค่าเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center
ทาง email: training@3mdelivery.com หรือ โทรสาร 0 2683 4965
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา อาคารซิลลิคเฮ้าส์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 860-018242-5

 

สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม
กรุณาติดต่อ  คุณวราภรณ์        โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


หมายเหตุ

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุุล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
 2. ขอสงวนสิทธฺิ์ไม่คืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม จันทร์ - ศุกร์   เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม 


 

  รีวิวสินค้า หลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฎิบัติงาน 

กรุณา Log-In เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

0 รีวิว

0