สินค้าในตะกร้า 0 ชิ้น

ชำระเงิน
3M Work at Height

รายละเอียดหลักสูตร สอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่ง โทร 0 2106 8259

3M Work at Height หลักสูตรการปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างานและ การตรวจสภาพอปุกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง ในอุตสาหกรรมทั่วไป

Stock No: T201700003

ราคา 26,750.00 บาท/ที่นั่ง

วันเวลาจำนวนที่ว่าง
30-31 พฤษภาคม 2561
Stock No:SUP20180530
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
4-5 มิถุนายน 2561
Stock No:SUP20180604
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
7-8 มิถุนายน 2561
Stock No:SUP20180607
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
11-12 มิถุนายน 2561 .
Stock No:SUP20180611
08.00 - 16.00 น15 สั่งซื้อ
14-15 มิถุนายน 2561
Stock No:SUP20180614
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
18-19 มิถุนายน 2561
Stock No:SUP20180618
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
21-22 มิถุนายน 2561
Stock No:SUP20180621
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
25-26 มิถุนายน 2561
Stock No:SUP20180625
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
28-29 มิถุนายน 2561
Stock No:SUP20180628
08.00 - 16.00 น.15 สั่งซื้อ
แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขอแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม
"การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกัน และยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป" 
ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                                      การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกัน และยับยั้งการตกจากที่สูง (InspectorLevel) ในอุตสาหกรรมทั่วไป
ระยะเวลาการฝึกอบรม:                        2 วัน (รวมการฝึกอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
เวลาการฝึกอบรม:                               08:00 – 16:00 (14 ชั่วโมง)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:                 12 ท่าน
ราคาการฝึกอบรม:                               25,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใบประกาศนียบัตร:                              ออกโดย 3M-Capital Safety Thailand
ระยะเวลาการรับรอง:                            ใบประกาศนียบัตรมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการรับรอง
สถานที่ฝึกอบรม:                                ศูนย์ฝึกอบรม 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ฝึกอบรมภายในสถานที่ของลูกค้า

คำอธิบาย:
หลักสูตรการฝึกอบ การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกัน และยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503

เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรม:
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติงานบนที่สูงและการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูงได้อย่างผู้ชำนาญการและมีความปลอดภัย รวมทั้งสามารถประเมินอันตรายและให้ข้อแนะนำการทำงานบนที่สูงแก่ผู้อื่นได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:
นักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้าเงานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพโดยไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:
 • ใบรับรองตรวจสุขภาพจากแพทย์, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจและอธิบายถึงรายละเอียดในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้:
 • สามารถแยกแยะถึงความต้องการของ บทบัญญัติ (กฎหมายและมาตรฐาน), หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูงและการป้องกันการตกจากที่สูง และการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูงได้
 • สามารถบ่งชี้และแยกแยะอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • สามารถประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนทีสูงได้
 • สามารถพัฒนาวิธีการใช้ระบบยับยั้งการตกจากที่สูงได้
 • สามารถเลือกใช้, ประยุกต์, และ บำรุงรักษา ระบบ ทางเข้าออก ขึ้น/ลง (Access Systems), ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems), ระบบการบับยั้งการตก (Fall Arrest Systems), จุดยึด, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์สำหรับ ระบบการอพยพ หลบหนี, อุปกรณ์สำหรับ ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน และ วิธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถทำการตรวจสอบ (Pre-Use Inspection) ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ทั้งก่อนใช้งาน และการตรวจโดยละเอียดช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูงได้
 • สามารถสวมใส่และใช้งาน ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพื้นฐาน (Basic) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) และ ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถเข้าใจถึงการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีการใช้อุปกรณ์นี้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • สามารถแสดงวิธีการใช้งานระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลเมื่อต้องทำงานบนที่สูงและสามารถใช้มือทั้งสองข้างได้อย่างอิสระ (Work Positioning)
 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเกิดการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบเห็นผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาลและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถกำหนดการดำเนินการที่เหมาะสมภายหลังการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง รวมทั้งการเก็บ และการดูแลรักษา
 • สามารถแสดงวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ดังต่อไนี้ได้: อุปกรณ์เชื่อต่อกับจุดยึด (Anchorage Conncetors) ทั้งที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์และโลหะ, ส่วนพยุงร่างกายคือ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness), เชือกนิรภัยชนิดดูดซับแรงกระชาก (Shock Absorbing Lanyard), สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ (Self-Retracting Lifeline), อุปกรณ์หนีภัย, ระบบเชือกช่วยชีวิตในแนวราบ/นอน (Horizontal Lifeline System), ระบบเชือกช่วยชีวิตในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical Lifeline System)
 • สามารถบันทึกผลการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกได้
หมายเหตุ: เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของ 3เอ็ม ประเทศไทย ในหลักสูตรนี้จะรวมถึงรายการดังต่อไปนี้:
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ได้แก่ หมวกเซฟตี้, แว่นเซฟตี้, ชุดอุปกรณ์กันตก และถุงมือ รวมทั้งอาหารกลางวันและอาหารเบรค

กำหนดการฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร: การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกัน และยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป

วันแรก
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08:00 – 08:30 - ลงทะเบียน
08:30 – 10:15 - กฎหมาย, มาตรฐาน, หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง, การป้องกันการตกจากที่สูง
- บ่งชี้และแยกแยะอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบนที่สูง
- ประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง
- พัฒนาวิธีการใช้ระบบป้องกันการตกจากที่สูง
- ประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูง
- เลือกใช้, ประยุกต์ และ บำรุงรักษาระบบทางเข้า – ออก ขึ้น – ลง (Access Systems)
- เลือกใช้, ประยุกต์ และ บำรุงรักษาระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems)
10:15 – 10:30 พัก
10:30 – 12:00 - เลือกใช้, ประยุกต์ และ บำรุงรักษาระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems)
- ประเมินความปลอดภัยของระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems)
- เลือกใช้อุปกรณ์ยับยั้งการตก (Fall Arrest Equipment) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
- เลือกใช้, ประยุกต์, และ บำรุงรักษาการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems), จุดยึด, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับระบบการ อพยพ หลบหนี, อุปกรณ์สำหรับ ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน และวธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
 
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหาร
13:00 – 14:30 - ทำการตรวจสอบ (Pre-Use Inspection) ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) ก่อนใช้งาน
- ทำการสวมใส่และใช้งาน ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS)
- ทำการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพื้นฐาน (Basic) ในการเคลื่นที่ ในแนวราบ/นอน (Horizontal) และในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง
13:30 – 14:30 - ทำการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง
14:30 – 14:45 พัก
14:45 – 16:30 - ทำการใช้ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ในแนวราบ/นอน (Horizontal) สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง
- ทำการใช้ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง


วันที่สอง
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08:30 – 10:15 - ทบทวนบทเรียนของวันแรก
- ทำการใช้งานระบบยืนทำงานมืออิสระ (Work Positioning) พร้อมกับใช้ระบบยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems)
- ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
- พื้นฐานการปฐมพยาบาลและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
- ทำการใช้งานอุปกรณ์แบบอัติโนมัติ สำหรับการอพยพ หลบหนี จากที่สูง
10:15 – 10:30 พัก
10:30 – 12:00 - กฎหมายและมาตรฐาน สำหรับการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ยับยั้งการตกจากที่สูง
- ข้อกำหนดที่แตกต่างระหว่าง การตรวจสอบก่อนใช้งานและการตรวจสอบตามตารางเวลาที่กำหนดโดยผู้ที่มีคุณสมบัติในการตรวจสอบ
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ยับยั้งการตกจากที่สูงตามตารางเวลา
- ข้อกำหนดการดำเนินการที่เหมาะสมภายหลังการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ยับยั้งการตกจากที่สูง
- ข้อกำหนด การเก็บและการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหาร
13:00 – 14:30 - ทำการตรวจสอบ อุปกรณ์สร้างจุดยึดเกี่ยว (Anchorage Connectors) ทั้งที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์และโลหะ
- ทำการตรวจสอบ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness)
- ทำการตรวจสอบ สายช่วยชีวิต/เชือกนิรภัยพร้อมตัวดูดซับแรง (Shock Absorbing Lanyard)
- ทำการตรวจสอบ สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัติโนมัติ (Self-Retracting Lifeline)
- ทำการตรวจสอบ อุปกรณ์หนีภัย (Escape Device)
13:30 – 14:30 - ทำการใช้ ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS) แบบพิเศษ (Advanced) ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical) สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง
14:30 – 14:45 พัก
14:45 – 15:45 - ทำการตรวจสอบ ระบบสายช่วยชีวิตในแนวราบ/นอน (Horizontal Lifeline System)
- ทำการตรวจสอบ ระบบสายช่วยชีวิตในแนวดิ่ง/ตั้ง (Vertical Lifeline System)
- ทำการบันทึกผลการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตก (Record Inspection Result)
15:45 – 16:30 - ทดสอบภาคทฤษฎีและประเมินผลการฝึกอบรม


การชำระค่าฝึกอบรม (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าฝึกอบรม)

                                                                  *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น
ค่าฝึกอบรม/ท่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น***
25,000.- 1,750 26,750.- 750 26,000.-
***ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

*** ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และของว่างตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

ไม่รวม VAT 7% ค่าที่พัก และค่าเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม
 

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center โทรสาร 0 2683 4965 หรือ email: training@3mdelivery.com
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา อาคารซิลลิคเฮ้าส์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 860-018242-5

 
สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม
กรุณาติดต่อ  คุณวราภรณ์        โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


หมายเหตุ

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุุล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
 2. ขอสงวนสิทธฺิ์ไม่คืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม จันทร์ - ศุกร์   เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม 

  รีวิวสินค้า หลักสูตรการปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างานและ การตรวจสภาพอปุกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง ในอุตสาหกรรมทั่วไป 

กรุณา Log-In เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

0 รีวิว

0