สินค้าในตะกร้า 0 ชิ้น

ชำระเงิน
3M Confined Space Training (In-House)

รายละเอียดหลักสูตร สอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่ง โทร 0 2106 8259

3M Confined Space Training (In-House) หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (In-House)

Stock No: T201700009

ราคา 255,195.00 บาท/คอร์ส (30 ที่นั่ง)

วันเวลาจำนวนที่ว่าง
พฤษภาคม 2561
Stock No:CF-IN201805
08.00 - 17.00 น.30 สั่งซื้อ
มิถุนายน 2561
Stock No:CF-IN201806
08.00 - 17.00 น.30 สั่งซื้อ
กรกฎาคม 2561
Stock No:CF-IN201807
08.00 - 17.00 น.30 สั่งซื้อ
สิงหาคม 2561
Stock No:CF-IN201808
08.00 - 17.00 น.30 สั่งซื้อ

"ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (หลักสูตรรวมทุกบทบาท)" ประจำปี 2560 
หลักสูตร In-House  เหมาคอร์ส จำนวน 30 ที่นั่ง 

 การชำระค่าฝึกอบรม (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าฝึกอบรม)
 *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น

ค่าฝึกอบรม/คอร์ส (30 ที่นั่ง) ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น***
238,500.- 16,695.- 255,195.- 7,155.- 248,040.-
***ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พักของอาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center
ทาง email: training@3mdelivery.com หรือ โทรสาร 0 2683 4965
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา อาคารซิลลิคเฮ้าส์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 860-018242-5


สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม
กรุณาติดต่อ  คุณวราภรณ์        โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวของตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรของท่านสามารถทำงานในที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัยและและถูกกฎหมาย และผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ความรู้เพื่อทำงานในที่อับอากาศตามบทบาทหน้าที่อันได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุุล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
  2. ขอสงวนสิทธฺิ์ไม่คืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม จันทร์ - ศุกร์   เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม 

  รีวิวสินค้า หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (In-House) 

กรุณา Log-In เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

0 รีวิว

0