0 2106 8259

"พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H)

AISH2020

1,605.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H)

1,605.00.-

รายละเอียดสินค้า

"พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)" จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                            พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

                                              Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H-BS-WAHT)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                 1 วัน (รวมทั้ง การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี & ภาคปฏิบัติ)

เวลาการฝึกอบรม:                        08:00 – 16:30

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:            ขั้นต่ำ 30 ท่าน / ไม่เกิน 60 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม:       (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60) และ (ภาคปฏิบัติ 3 ต่อ 60)

ใบประกาศนียบัตร:                         ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม:                                  

    1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ

  1. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคกลาง จ.นครปฐม
  2. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
  3. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
  4. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
  5. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

คำอธิบาย:

หลักสูตรการฝึกอบรม พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูงในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และ ข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503 และ รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายไทย

เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ขั้นพื้นฐานในเชิงทฤษฎีและมีทักษะจากการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

ทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมและสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

  • ใบรับรองตรวจสุขภาพจากแพทย์
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
  • หนังสือรับรองพนักงานฯ

 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H-BS-WAHT)

Course code: (AIS-H-BS-WAHT)

จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand

วิทยากร : นาย สุภกิณห์ แสงชนินทร์

 

กำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

08.00 – 08.40 น.

ลงทะเบียน

08.40 – 08.50 น.

ทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

08.50 – 09.00 น.

กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

09.00 – 10.30 น.

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกจากที่สูง

หัวข้อ “กฎหมายและมาตรฐาน”

หัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบ”

หัวข้อ “อันตราย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนที่สูง”

หัวข้อ “การประเมินควบคุม สำหรับ การปฏิบัติงานบนที่สูง”

หัวข้อ “กิจกรรมที่ 1” วิเคราะห์และควบคุมอันตรา (JSA)

10.30 – 10.45 น.

Take a break

10.45 – 12.00 น.

หัวข้อ “ต่อกิจกรรมที่ 1” วิเคราะห์และควบคุมอันตรา (JSA)

หัวข้อ “การขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง” (Prevention of Dropped Object)

หัวข้อ “ระบบ ทางเข้าออก/ขึ้นลง สำหรับ การปฏิบัติงานบนที่สูง”

หัวข้อ “ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems)”

12.00 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14.15 น.

ต่อ หัวข้อ “ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems)”

หัวข้อ “ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems)”

หัวข้อ “จุดยึดเกี่ยว, ส่วนพยุงร่างกาย, อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ระบบการโรยตัว/การอพยพ หลบหนี, ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน”

หัวข้อ “กฎหมายและมาตรฐาน สำหรับ การตรวจสภาพ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง”

14.15 – 14.30 น.

Take a break

14.30 – 15.45 น.

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 1” ตรวจสอบอุปกรณ์ยับยั้งการตกก่อนใช้งาน (Pre-use Inspection PFAS)

หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 2” สวมใส่ชุดเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและวิธีการตรวจเช็คความกระชับ

15.45 – 16.15 น.

การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

16.15 – 16.30 น.

หัวข้อ “บทลงโทษ ของ AIS”

ถาม – ตอบ

 

คะแนนรีวิว "พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม Basic Safety for Working at Height in Telecommunication Industry (AIS-H)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2023 3M. All Rights Reserved.